PRESENTACIË
QUI SOM?
QUÈ FEM?
Serveis d'àmbit nacional
Serveis d'àmbit internacional
Mediació familiar
CONSULTES ON-LINE
CONTACTEU AMB NOSALTRES
ÀREA PER A PROFESSIONALS
Col·laboracions professionals
Recerca i docència
Enllašos ˙tils
 
 
Català
Castellano
English
Franšais
QUÈ FEM?  
   
Serveis d'àmbit nacional  

Estrangeria
Assessorament, tramitació, seguiment i gestió de tota mena d’expedients d’estrangeria. Sol·licituds de residència i treball, sol·licituds sota el règim comunitari. Renovacions.

Nacionalitat
Assessorament, tramitació, seguiment i gestió de tota mena d’expedients d’adquisició de nacionalitat espanyola: per residència, per matrimoni, per opció.

Separacions i divorcis
Assessorament i defensa judicial en processos de separació i/o divorci, ja siguin amistosos o contenciosos.
Especialitat en el cas del trencament de parelles de fet.

Conflictes en matèria de guarda i custòdia i règim de visites
Assessorament i defensa judicial en processos conflictius en matèria d’establiment i compliment dels règims de visites i qüestions sobre responsabilitat parental sobre els fills.

Reclamació d’aliments entre parents
Assessorament i defensa judicial en processos de reclamació d’aliments entre parents adults.

Incapacitacions i tuteles
Assessorament i petició judicial d’incapacitacions. Assessorament i gestió judicial en el desenvolupament de la tutela, inventari i estat de comptes del tutelat, canvi de tutor.

Herències
Assessorament en matèria de testaments i altres qüestions hereditàries. Reclamacions judicials dels bens hereditaris.

Arrendaments
Redacció de contractes d’arrendaments urbans.

Gestió dels arrendaments: gestió dels rebuts, gestió dels rebuts impagats, increment de lloguers, increment per obres.

Presentació i seguiment de procediments judicials de desnonament per falta de pagament o per qualsevol altre motiu.

Defensa dels llogaters: assessorament en casos d’increments de rendes i altres conflictes amb els propietaris.

Defensa judicial dels llogaters en demandes iniciades en contra d'ells o que vulguin iniciar contra el propietari.

Contractes civils i mercantils
Assessorament, negociació i redacció de tot tipus de contractes civils i mercantils: compravendes, préstecs, representació.

Reclamacions judicials en casos d’incompliment de contractes de qualsevol àmbit.

Constitució de societats i creació d’empreses
Assessorament en la creació d’empreses a nivell personal o en forma societària.

Assessorament en els diferents tipus d’empreses possibles.

Redacció dels documents i acords de creació necessaris. Acompanyament en la gestió notarial de creació de societats. Relació directa amb la notaria i gestió de tota la documentació necessària.

Reclamacions d’accidents
Gestió i reclamació de les possibles indemnitzacions en tota mena d’accidents, inclosa la reclamació i prestació de demanda judicial.

Acomiadaments laborals i reclamacions de quantitat
Gestió i reclamació extrajudicial i judicial en casos d’acomiadament laboral i en reclamacions de quantitat, tant en defensa del treballador com de l’empresa.

Compravenda i altres qüestions immobiliàries
Assessorament, supervisió i acompanyament en els contractes de compravenda de propietats immobiliàries. Negociació amb les parts, redacció dels contractes pertinents i acompanyament durant la signatura notarial.

Assessorament, negociació i acompanyament en els conflictes derivats de l’impagament d’hipoteques sobre l’habitatge habitual.

Reclamacions d’impagats
Gestió extrajudicial i judicial en reclamació d’impagats.

Violència en l’àmbit de la llar
Assessorament, acompanyament i defensa, tant en la seu policial com en la judicial, en casos de violència en l’àmbit de la llar entre tots els membres de la família.

Defensa o acusació en denúncies penals derivades de conflictes i litigis diversos.

Judicis de faltes i altres qüestions penals lleus.